Thai (ภาษาไทย)

สนใจสั่งซื้อ/จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด

ติดต่อ คุณสุรัตถ์ สรรพวัฒน์

โทร 08-6550-3955

surat@aqua.co.th

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1. ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง เดินระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำหมุนเวียน ระบบกำจัดปฏิกูล, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project)
2. ผลิตและจำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูป ถังเก็บและสำรองน้ำทั้งระดับบ้านพักอาศัย ถึงระดับอุตสาหกรรม จำหน่ายท่อ HDPE ทุกขนาด ท่อPPR รวมถึงเครื่องเชื่อมท่อ HDPE
3. ผลิต นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการน้ำ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและการประหยัดพลังงาน

ปรัชญาการทำงาน
ด้วยการปลูกฝังสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเน้นย้ำให้พนักงานทุกคน ทุกระดับโดยเฉพาะฝ่ายขายและการตลาด ในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรงไปตรงมา มีจริยธรรมในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า, การมีส่วนร่วม,ความรับผิดชอบและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร เพื่อร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ดำรงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานตลอดไป

การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
นอกจากบริษัทจะมี นโยบายคุณภาพ “ พัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมีระบบการส่งมอบที่ดีตรงต่อเวลา ด้วยคุณค่าที่ลูกค้าพึงพอใจ ”  บริษัทยังให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ โดยได้มีการนำระบบ ISO, TQM, ไคเซ็น, 5 ส และโฮเรนโซ ฯลฯ มาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ การพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เพื่อส่งผลโดยตรงให้กับลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

 
Women's journal ReLady